ALGEMENE VOORWAARDEN SPORT CENTRUM ALBLASSERWAARD

Gevestigd aan het Stationspark 850, 3364 DA Sliedrecht, Nederland. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76068870


Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, overeenkomst en uitvoering daarvan tussen sport centrum Alblasserwaard VOF, hierna verder: "Sport Centrum Alblasserwaard", en een lid waarop Sport Centrum Alblasserwaard deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Sport Centrum Alblasserwaard het recht (delen van) de overeenkomst door derden te laten uitvoeren. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid

2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Sport Centrum Alblasserwaard, voor de uitvoering waarvan door Sport Centrum Alblasserwaard derden worden betrokken.

3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepaling wordt in voorkomend geval geacht te zijn vervangen door een door Sport Centrum Alblasserwaard vast te stellen bepaling, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen.

4. Indien Sport Centrum Alblasserwaard niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Sport Centrum Alblasserwaard in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Inschrijving

1. Inschrijving geschiedt door het overhandigen van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier aan Sport CentrumAlblasserwaard.

2. Het abonnement is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Bij inschrijving dient het lid daarom een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs of paspoort) te tonen.

3. Het lid stemt ermee in dat de persoonsgegevens (waaronder naam, geboortedatum en adres) door Sport Centrum Alblasserwaard in haar administratie worden opgeslagen ten behoeve van de uitvoering van deze overeenkomst. Dezegegevens zullen door Sport Centrum Alblasserwaard niet aan derden worden doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met Sport CentrumAlblasserwaard.

Artikel 3. Abonnement

1. De overeenkomst (verder te noemen: "het abonnement") tussen Sport Centrum Alblasserwaard en het lid wordt aangegaanvoor de op het inschrijfformulier of anderszins aangegeven duur. De overeenkomst gaat in vanaf de dag van inschrijving, zoals op het inschrijfformulier vermeld.

2. De periode van inschrijving wordt stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, behoudens schriftelijke opzegging tegen het verstrijken van de overeengekomen duur met inachtneming van een opzegtermijn van 1 volledige kalendermaand.

3. Indien het lid nalaat het abonnement tijdig op te zeggen, zal het abonnement stilzwijgend worden omgezet in een abonnement voor onbepaalde duur. Het abonnement is vanaf dat moment per dag opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 1 volledige kalandermaand

4. Het opzeggen van het abonnement dient schriftelijk aan de balie te geschieden via een uitschrijfformulier, oftewel door een aangetekend schrijven. Daarbij dient het lidmaatschapspasje ook te worden ingeleverd. Indien dat niet het geval is wordt er €10,- in rekening gebracht.

Artikel 4. Personal training afspraken

1. Het lid erkent dat Sport Centrum Alblasserwaard voor personal training tijd vrij moet houden in de agenda en dat annuleringen daarom minimaal 48 uur van tevoren schriftelijk of telefonisch moeten worden gemeld aan Sport CentrumAlblasserwaard.

2. Indien de annulering korter dan 24 uur plaats vindt worden de kosten voor de training onverminderd in rekening gebracht.

3. Het lid begrijpt dat de trainingen exact op het geplande tijdstip en plaats zullen beginnen en eindigen en erkent dat vertragingen bij het starten van een geplande training geen reden zullen zijn om de duur van de training uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd.

4. Voorts erkent het lid dat de training zal worden geannuleerd, indien het lid meer dan 15 minuten te laat is. Deze training zal onverkort in rekening worden gebracht. Het lid erkent dat een vertraging van een geplande training de trainingsstatus niet kan wijzigen naar een andere status dan een volledige training. Het lid begrijpt dat er geen halve trainingen kunnen zijn vanwege enige vertragingen.


Artikel 5. Betaling en incassokosten

1. Voor gebruik van een automatisch SEPA-incasso dient het lid een machtigingsformulier te ondertekenen. Daarmee geeft het lid aan het afgesproken bedrag, zoals op het contract vermeld, automatisch af te laten schrijven. De machtiging bevat verplichte SEPA-informatie.

2. Het lid kan een tegoed op zijn lidmaatschapspasje zetten. Dit tegoed kan worden besteed aan drank en voeding aan de bar in het sportcentrum. Het tegoed dat het lid op het pasje laat zetten zal met de in lid 1 omschreven SEPA- incasso wordenafgeschreven.

3. Incasso vindt telkens per maand vooraf plaats en zal automatisch worden afgeschreven van de opgegeven bank- of girorekening. Als het verschuldigde bedrag niet kan worden geïncasseerd, vindt een 2e incasso plaats en wordt er 7,50 euro aan administratiekosten in rekening gebracht.

4. Indien is overeengekomen dat betaling geschiedt na ontvangst van een factuur, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Sport Centrum Alblasserwaard aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt facturatie telkens per maand vooraf. Sport Centrum Alblasserwaard is gerechtigd facturen digitaal te verzenden.

5. Indien het lid in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan verkeert het lid van rechtswege in verzuim. Het lid is in dat geval een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat het lid in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Een gedeelte van de maand wordt hierbij gerekend als volledigemaand.

6. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Sport Centrum Alblasserwaard maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte - komen vanaf het moment dat het lid in verzuim verkeert - voor rekening van het lid met een minimum van € 40,00.

7. Tussentijdse opzegging van abonnement is niet mogelijk. Wel kan het lidmaatschap in onderling overleg worden opgeschort na overhandiging van een schriftelijke verklaring van een arts, bijvoorbeeld in het geval letsel of ziekte.

Artikel 6. Tariefwijziging

Sport Centrum Alblasserwaard behoudt zich het recht voor om de abonnementskosten eenzijdig aan te passen. Lopende abonnementen voor bepaalde tijd blijven echter ongewijzigd. Indien het lid de wijziging in abonnementskosten niet wenst te accepteren, heeft het lid het recht om het abonnement op te zeggen binnen 1 maand na kennisgeving van de tariefwijziging door Sport Centrum Alblasserwaard.

Artikel 7. Gedrag, orde en huisregels

1. Het is het lid niet toegestaan om zaken die bij wet verboden zijn, zoals wapens, drugs en prestatie bevorderende middelen, mee te nemen naar de sportschool van Sport Centrum Alblasserwaard of de locatie waar de (sport)activiteiten plaats vinden. Voorts is ook het nuttigen van rookwaren of alcoholhoudende dranken in of op voormelde locatie(s) niettoegestaan.

2. Het lid dient zich te houden aan de door Sport Centrum Alblasserwaard gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline.


3. Bij het aangaan van de overeenkomst ontvangt het lid van Sport Centrum Alblasserwaard een exemplaar van de huisregels. Deze huisregels zullen tevens op de website en in de sportschool duidelijk zichtbaar aan het lid kenbaar worden gemaakt. Het lid dient zich te houden aan de in de huisregels vastgelegde bepalingen.

Artikel 8. Opschorting en ontbinding

Indien de wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen, de huisregels of de regels van gedrag en orde zoals vastgelegd in deze algemene voorwaarden voldoet, behoudt Sport Centrum Alblasserwaard zich het recht voor om het abonnement met het lid onmiddellijk te beëindigen of op te schorten en aan het lid de verdere toegang tot de sportfaciliteiten te weigeren, zonder dat het lid in dat geval enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden kan doen gelden. Dit laat onverlet de verplichting van zijde van het lid tot nakoming van deze overeenkomst.

Artikel 9. Veiligheid en aansprakelijkheid

1. Het lid dient zich ervan bewust te zijn dat het uitoefenen van sport risico's met zich meebrengt. Het lid verklaart bij deze volledig gezond te zijn om gebruik te maken van de faciliteiten als door Sport Centrum Alblasserwaard aangeboden (raadpleeg indien nodig uw huisarts). Indien het lid twijfelt over bepaalde risico's of indien gewijzigde omstandigheden in de gezondheid van het lid optreden, dient het lid Sport Centrum Alblasserwaard hierover vóór aanvang van de volgende les/training op de hoogte te stellen.

2. Eventuele schade en de daaruit voortvloeiende kosten, die als gevolg van deelname aan een les of training van Sport Centrum Alblasserwaard ontstaan, komen voor eigen rekening en risico van het lid. Het lid vrijwaart Sport Centrum Alblasserwaard voor alle aanspraken, waaronder van derden, terzake.

3. Sport Centrum Alblasserwaard aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal en/of verlies van persoonlijke eigendommen.

Artikel 10. Openingstijden en vakantieperiode

1. Sport Centrum Alblasserwaard zal haar openingstijden alsmede eventuele aanpassingen in de bestaande openingstijden duidelijk aan het lid communiceren, bijvoorbeeld op haar website.

2. Sport Centrum Alblasserwaard behoudt zich het recht voor om het sportcentrum te sluiten met een maximum van eenentwintig dagen per jaar en op officiële en erkende feestdagen, zonder tot enige restitutie van lidmaatschapsgelden verschuldigd te zijn. Sport Centrum Alblasserwaard zal de dagen waarop zij gesloten is uiterlijk 30 dagen van tevoren duidelijk aan het lid communiceren.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Sport Centrum Alblasserwaard partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaatsheeft.

2. De bevoegde rechter in het arrondissement waar het lid zijn woonplaats heeft, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 12. Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie

c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met van Sport Centrum Alblasserwaard.

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitlegdaarvan.Versie: 3 april 2018 Pag.

1 / 1

To Top